Cửa Lò khai mạc lớp sơ cấp chính trị

Đăng ngày 13/01/2016

anhso

70 học viên là cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tham gia. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập các bài lý luận chính trị với những nội dung chủ yếu về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác –Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Mục đích, giúp học viên nắm rõ lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin; Từ đó, giúp học viên vận dụng vào thực tiễn công tác và cuộc sống để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ để có điều kiện tham gia các lớp trung, cao cấp chính trị.

Hữu Lương