Kế hoạch giải tỏa các ki ốt khu lâm viên phía Đông và tổ chức các hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh-TX Cửa Lò

Đăng ngày 31/08/2022