Cửa Lò họp ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 30/12/2022

Sáng ngày 30/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND thị xã- Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã đã tiến hành hội nghị nhằm đánh giá hoạt động phong trào trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo “PTTDĐKXDĐSVH” thị xã, đại diện các phòng, đơn vị có liên quan


Năm 2022, BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các ban ngành liên quan kịp thời tổ chức có hiệu quả các hoạt động, phong trào, các mô hình. Nhất là xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, trở thành hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động ở địa phương. Từ thực tiễn phong trào, đã xây dựng được nhiều gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: nhân đạo, từ thiện, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo.

Điểm nhấn nữa trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã năm 2022 là việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động đông đảo lực lượng và các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng các thiết chế VH-TT-TT ở cơ sở. Từ phong trào đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, củng cố AN-QP thị xã. Cụ thể, đã vận động trong nhân dân 13,9 tỷ đồng, hơn 1.200m2 đất, hơn 8.000 ngày công, mua mới 1.435 thùng đựng rác đạt chuẩn; xây nới 217 công trình trên địa bàn dân cư; Xây dựng thành công mô hình việc tang theo nếp sống văn hoá ở phường Nghi Thu, CLB phòng chống bạo lực gia đình tại 7/7 phường, 47 CLB TDTT; duy trì hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, các tổ tự quản, các mô hình xã hội hoá; xây dựng nhiều tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, đường cờ, đường hoa, công trình bảo tồn hoa cúc biển; vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân ủng hộ xây dựng được 4 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 250 triệu.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở thị xã thời gian đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình, làng, khu dân cư văn hóa; xã, phường, cơ quan, đơn vị văn hóa. Đến nay, toàn thị xã có 39/39 khối có nhà văn hoá. 7/7 phường có thiết chế VH-TT, trong đó 5/7 phường có hệ thống truyền thanh FM với 166 cụm, đáp ứng đưa thông tin 4 cấp về cơ sở, 7/7 phường có điểm bưu điện văn hoá và nhà văn hoá phường. Tỷ lệ gia đình văn hoá năm 2022 đạt 88%, 36/39 khối đạt tỷ lệ 92,3%; Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 36%, tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 45%. Toàn thị xã có trên 90% cơ quan, đơn vị phát động CNVC-LĐ hưởng ứng phong trào TDĐKXDĐSVH, qua bình xét có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí cơ quan văn hóa với số lượng CNVC-LĐ, số gia đình CNVC-LĐ đạt  tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng.
Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận nhằm đánh giá những mặt đạt được, mặt còn tồn tại, hạn chế năm qua để  phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã đạt kết quả tốt hơn trong năm 2023.                                   

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc- Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã nhấn mạnh: Vệc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, do đó các ngành thành viên và thành viên Ban chỉ đạo phải thay đổi nhận thức, tích cực tham gia góp ý để thúc đẩy chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo; Các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể cần phối hợp với ngành Công an sớm xây dựng bộ tiêu chí nhằm xây dựng thị xã đảm bảo an ninh trật tự; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, biểu dương mô hình, điển hình tốt đi đôi với phê phán, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm, chú trọng việc tuyên truyền, biểu dương những mô hình văn hóa, gương thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh để nhân rộng ra trong cộng đồng và toàn xã hội; Tổ chức việc đánh giá, kiểm tra công tác triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương một cách công khai, minh bạch để từ đó xây dựng cơ chế, chủ trương phù hợp; Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH…/.

Phan Thành- Duy Quý