Cửa Lò: Hội thảo “phát triển năng lực và phẩm chất người học theo tư tưởng đạo đức HCM”

Đăng ngày 05/04/2016

 hoithaohcm

Tại hội thảo, các Đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề chủ yếu về những quan điểm mới cần quan tâm trong NQ 29, xác định vai trò, trách nhiệm của nhà trường, cán bộ giáo viên đương nhiệm, của gia đình và phụ huynh trong việc “phát triển năng lực và phẩm chất người học”. Sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, của toàn xã hội cùng ngành giáo dục và đào tạo thực hiện công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục; “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, trung thực, trách nhiệm” gắn bó với nhà trường, phụ huynh và học sinh, cán bộ, giáo viên đăng ký việc làm theo Bác thiết thực, nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục và đào tạo; Đặc biệt là đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao vai trò chỉ đạo, giáo dục “Phát triển phẩm chất, năng lực: người học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã.

Cùng với chỉ thị 03, sau hội thảo này, thị xã Cửa Lò tiếp tục thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấm nhuần sâu sắc sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần NQ 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI”.

                                                                                 Thanh Bình-Duy Quý