Cửa Lò: Học tập chuyên đề nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 15/12/2016

hocCD1

Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ, đảng viên, CNVC lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị xã đã được ông  Hoàng Văn Hải  – Phó ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm triển khai thực hiệt tốt Chỉ thị số 05 – CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

hocCD2

Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất. Đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.

Mỹ Hạnh  – Duy Quý