Cửa Lò: Đã có 45 ky ốt, 12 bãi giữ xe đã tháo dỡ xong trả lại mặt bằng .

Đăng ngày 06/10/2022

Cửa Lò: Tính đến hết ngày 06/10/2022 đã có 45 ky ốt, 12 bãi giữ xe đã tháo dỡ xong và 15 ky ốt, 01 bãi giữ xe đang trong quá trình tháo dỡ. Hiện đã có 52 ky ốt đã chuyển hết đồ trong ốt để tiến hành tháo dỡ trả lại mặt bằng cho thị xã.
1. Phường Thu Thủy:
– Đã tháo dỡ xong 12 ky ốt: (28/8; 28/10; 40; 42; 43; 47; 60; 61; 72; 75; 76; 78);
– Đã tháo dỡ xong 06 bãi xe: số (2, 3, 4, 5, 6, 7);
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 03 ốt: (39; 44; 58).
– Các bãi xe đang tháo dỡ chưa xong: 01 bãi (số 01).
– Có 16 ốt đã chuyển đồ chưa dỡ ốt.
2. Phường Nghi Thu:
– Đã tháo dỡ xong 20 ky ốt số: (80; 81; 82; 83; 84/1; 85; 95; 96; 98; 100; 101; 106;107;108; 119; 120; 121;124;125;129);
– Đã tháo dỡ xong 05 bãi xe số (06, 07, 08, 09; 10).
– Đang tháo chưa xong 05 ốt: (99; 122; 126; 127; 128).
– Có 20 ốt đã chuyển đồ chưa dỡ ốt.
3. Phường Nghi Hương:
– Đã tháo dỡ xong 13 ky ốt số: (133; 134; 135; 140; 142; 146; 155; 156; 157; 158; 185/5; 172; 195).
– Đã tháo dỡ xong 01 bãi xe (Thúy Hiếu).
– Đang tháo dỡ chưa xong 07 ky ốt: (130; 141; 143; 149; 150; 185/1; 196).
– Có 16 ốt đã chuyển đồ chưa dỡ ốt.
Ban Quản lý đô thị