Cửa Lò: Đã có 110 ky ốt, bãi giữ xe tháo dỡ xong trả lại mặt bằng cho thị xã.

Đăng ngày 13/10/2022

Đến hết ngày 13/10 đã có 94 ky ốt, 16 bãi giữ xe đã tháo dỡ hoàn toàn. Hiện có 17 ky ốt đang tháo dỡ và 74 ky ốt đã được chuyển đồ về. Chỉ còn 24 ky ốt chưa chuyển đồ để trả lại mặt bằng cho thị xã. Cụ thể gồm:

  1. Phường Thu Thủy: (Tổng 98 ốt và 07 bãi xe).

– Đã tháo dỡ xong 36 ky ốt: (02; 05; 06; 12; 15; 18; 19; 22; 28; 28/2; 28/3; 28/8; 28/10; 28/20; 29; 30; 31; 32; 40; 41; 46; 42; 43; 45; 47; 48; 50; 56; 57; 60; 61; 66; 72; 75; 76; 78).

– Đã tháo dỡ xong 07 bãi xe: số (01; 2; 3; 4; 5; 6; 7).

– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 12 ốt: (16; 17; 28/9; 33; 36; 38; 39; 44; 49; 58; 69; 71).

– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 38 ốt.

– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 12 ốt (03; 13; 28/5; 37; 62; 63; 64; 68; 70; 73; 74).

  1. Phường Nghi Thu: (Tổng 55 ốt và 05 bãi xe).

– Đã tháo dỡ xong 33 ky ốt số: (80; 81; 82; 83; 84/1; 85; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 106;107;108; 110; 111; 112; 113; 115; 116; 118; 119; 120; 121; 122; 124; 125; 126; 127; 128; 129).

– Đã tháo dỡ xong 05 bãi xe số (06, 07, 08, 09; 10).

– Các ốt đang tháo chưa xong 01 ốt: (116/1).

– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 18 ốt.

– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 03 ốt (89; 90; 91).

  1. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe).

– Đã tháo dỡ xong 25 ky ốt số: (130; 133; 134; 135; 140; 142; 143; 146; 149;  150; 151; 155; 156; 157; 158; 168; 169; 179; 185/3; 185/5; 172; 188; 190; 195; 196).

– Đã tháo dỡ xong 04 bãi xe (Thúy Hiếu; Toàn Lê (13); Bắc; Nam Quảng Trường).

– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 04 ky ốt: (141; 160; 161; 189).

– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 18 ốt.

– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 09 ốt (131; 132; 166; 171; 174; 175; 186; 193; 194).