Cửa Lò: Cấm các loại phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thị xã phục vụ khai trương Du lịch Cửa Lò 2023.

Đăng ngày 13/04/2023