Cửa Lò bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Đăng ngày 27/09/2022

Sáng 27/9/2022, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã Cửa Lò khai mạc lóp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022. Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thị xã Cửa Lò, đại diện Trung tâm chính trị thị xã và 100 học viên là cán bộ thuộc đối tượng 4 thị xã cùng dự.


Trong thòi gian 4 ngày, các học viên được quán triệt, học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã Cửa Lò phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vũng mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

                                                Hữu Lương –  Ngọc Ánh