Cửa Lò ban hành kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Đăng ngày 16/06/2016

 Nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ, từng gia đình; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng cộng đồng an toàn, Trường học an toàn, Gia đình an toàn” ..là những mục tiêu chung vừa được thông qua trong Kế hoạch số 89, ngày 09/06/2016 về “ Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020” do Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng vừa ký ban hành

Theo đó, Ủy ban nhân dân TX Cửa Lò đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm triển khai thực hiện công tác Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 bao gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người dân về công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Xây dựng các mô hình an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản, quy định có liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và Theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu về tình hình tai nạn thương tích trẻ em

Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng cũng giao 7 phòng, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 7 phường phải triển khai ngay các phần việc thuộc đơn vị mình, địa phương mình phụ trách nhằm hướng đến việc 95 % ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “ Ngôi nhà an toàn”, 90 % trường học đạt tiêu chuẩn “ Trường học an toàn” ; Mỗi năm tăng 5 % phường đạt tiêu chuẩn “ Cộng đồng an toàn” ; 100 % thuyền, ca nô chở khách hoặc du thuyền ra đảo được cấp phép đảm bảo các quy định an toàn./.

                                                                   Khắc Giang