Cửa Lò: 136 ky ốt, bãi đậu xe đã hoàn trả lại mặt bằng cho thị xã.

Đăng ngày 18/10/2022

Tính đến ngày 18/10, Cửa Lò đã giải tỏa tháo dỡ xong 136 ky ốt và bãi đậu xe. Có 22 ky ốt đang trong quá trình tháo dỡ, 54 ky ốt đã chuyển đồ, tài sản về chưa tiến hành tháo dỡ. Và chỉ còn 13 ky ốt là chưa chuyển đồ về trả lại mặt bằng cho thị xã.
Cụ thể như
1. Phường Thu Thủy:
– Đã tháo dỡ xong 48 ky ốt trên tổng 98 ky ốt, và 07 bãi đậu xe.
– Các ky ốt đang trong qúa trình tháo dỡ chưa xong 09 ốt
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 31 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về 10 ốt (03; 13; 28/5; 62; 63; 64; 68; 70; 73; 74).
2. Phường Nghi Thu:
– Đã tháo dỡ xong 41 ky ốt trên tổng 55 ky ốt và 5 bãi đậu xe
– Các ốt đang trong quá trình tháo dỡ chưa xong 07 ốt.
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 07 ốt.
3. Phường Nghi Hương:
– Đã tháo dỡ xong 31 ky ốt trên tổng 56 và 04 bãi đậu xe
– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 06 ky ốt
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 16 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về 03 ốt (185/6; 186; 193).
Nhằm thay đổi diện mạo mới cho bãi biển đẹp nhất Bắc trung bộ Sự đồng thuận và nhất trí cao về chủ trương của Thị xã yêu cầu các chủ ky ốt chưa tháo dỡ xong sớm hoàn trả mặt bằng.
BQL đô thị