Công bố của ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò về Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cửa Lò khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 27/05/2016

Công bố của ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò về Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cửa Lò khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại đây