Clip: Đền Mai Bảng giỗ 576 năm ngày mất Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi.

Đăng ngày 01/06/2022