Clip: Cửa Lò sôi nổi lễ giao, nhận quân năm 2024

Đăng ngày 26/02/2024