Clip: Cửa Lò sôi nổi lễ giao nhận quân năm 2023

Đăng ngày 07/02/2023