Clip: Cửa Lò quán triệt Luật biên phòng Việt Nam

Đăng ngày 26/10/2022