Chi cục thuế Bắc Vinh phấn đấu tăng thu ngân sách ngay từ đầu năm (phát sóng 10/02/2020)

Đăng ngày 10/02/2020

Mặc dầu mới được sáp nhập từ tháng 8/2019 bởi hai Chi cục thuế của TX Cửa Lò và huyện Nghi Lộc,  nhưng Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đã nhanh chóng ổn định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chi tiêu đề ra.