Cập nhật kiến thức cho 206 cán bộ huyện Nghi Lộc

Đăng ngày 25/03/2016

Quang cảnh lớp học
Quang cảnh lớp học.

Tại đây, 206 học viên được tiếp thu 7 chuyên đề: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: thành tựu và kinh nghiệm; Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Vấn đề mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; Cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ công chức.

 Lớp học diễn ra từ nay đến hết ngày 25/3/2016.

                                                                                   Nhật Tuấn

                                                                                   Đài TTTH Nghi Lộc