BTV Thị ủy Cửa Lò tiếp cầu Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ chính trị

Đăng ngày 11/10/2023

Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể thị xã, Bí thư Đảng ủy các phường trên địa bàn. 

Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin đối ngoại còn một số hạn chế, bất cập. Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là những cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, phù hợp với quan hệ giữa Việt Nam và các nước, Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các chuyên đề về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Đồng thời, được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; dự thảo đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị sao cho đạt hiệu quả.

                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh