Cửa Lò: Chỉ còn 09 ky ốt chưa tháo dỡ hoàn trả mặt bằng.

Đăng ngày 27/10/2022

Tính đến ngày 27/10, Tổng số ky ốt đã được tháo dỡ là 199  ky ốt và 16 bãi đậu xe đã được tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng.

Như vậy, có 01 ky ốt đang tháo dỡ chưa xong và chỉ còn 09 ky ốt đã chuyển đồ về chuẩn bị tháo dỡ. Để sớm hoàn trả lại mặt bằng theo đúng thời gian quy định những ky ốt còn lại của phường Thu Thủy cũng đang gấp rút khẩn trương tháo dỡ trước ngày 30/10 để hoàn trả mặt bằng cho thị xã.

  1. Phường Thu Thủy: (Tổng 97 ốt và 07 bãi xe).

– Đã tháo dỡ xong 87 ky ốt và 07 bãi xe.

– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 01 ốt (01).

– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 09 ốt, (03; 10; 13; 28/5; 28/7; 28/18; 28/21; 68; Tuấn Thắm).

2.  Phường Nghi Hương: Đã tháo dỡ xong hoàn toàn 56 ky ốt số: và 04 bãi xe.

3. Phường Nghi Thu:  Đã tháo dỡ xong hoàn toàn 56 ky ốt và 05 bãi xe số.

Nguồn: Phòng Quản lý đô thị.