Đăng ngày 15/10/2022

Sau thời gian tổng tháo dỡ các ky ốt phía Đông đường Bình Minh để trả lại mặt bằng cho thị xã. Tính đến hết ngày 14/10, tổng các ky ốt đã và đang tháo dỡ trên địa bàn các phường gồm:
1. Phường Thu Thủy: (Tổng 98 ốt và 07 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 38 ky ốt và 07 bãi giữ xe.
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 10 ốt: (16; 17; 28/9; 33; 36; 44; 49; 58; 69; 71).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 38 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 11 ốt (03; 13; 28/5; 37; 62; 63; 64; 68; 70; 73; 74).
2. Phường Nghi Thu: (Tổng 55 ốt và 05 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 34 ky ốt số.
– Các ốt đang tháo chưa xong 0 ốt:
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 18 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 03 ốt (89; 90; 91).
3. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 25 ky ốt và 04 bãi xe.
– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 04 ky ốt: (141; 160; 161; 189).
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 18 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về 09 ốt (131; 132; 166; 171; 174; 175; 186; 193; 194).
BQL đô thị