Cửa Lò ra Công điện về việc chủ động ứng phó với bão SAOLA.

Đăng ngày 30/08/2023