Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Đăng ngày 22/05/2017

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu

* Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Trung tâm giao dịch một cửa- UBND cấp huyện:

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và làm biên bản giao nhận trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả thẩm định tại Trung tâm giao dịch một cửa theo giấy hẹn Hồ sơ trước khi giao cho chủ đầu tư phải được đóng dấu “Đã thẩm định” trên chữ ký của chuyên viên xử lý trong bản vẽ và tập hồ sơ mời thầu:

– Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí thẩm định đầy đủ trước khi trình UBND huyện để ra quyết định.

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

– Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình không phải lập dự án)

– Quyết định (hoặc Công văn) phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền

Hồ sơ mời thầu

– Dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định
Tổ chức

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Phê duyệt
Không
Không
Không
* Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003,

* Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đất thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

* Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngảy 18/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

* Công văn số 1751 /BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng công trình