Thủ tục hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thá

Đăng ngày 25/05/2017

Thủ tục hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản.
Trình tự thực hiện

* Bước 1- Ngư dân sau khi hoàn thành việc thay máy mới, lập hồ sơ theo quy định của pháp luật gửi UBND cấp xã nơi cư trú.

* Bước 2-UBND cấp xã tổng hợp danh sách và gửi toàn bộ hồ sơ cho phòng NN&PTNT- UBND cấp huyện

 – Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì trình UBND cấp huyện tổ chức nghiệm thu

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì giao cho UBND xã bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định và sẽ tổ chức nghiệm thu vào đợt sau khi hồ sơ đã đầy đủ.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Cả tuần (trừ ngày lễ nghỉ)

* Bước 3: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ngư dân.

– Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản và được lưu giữ tại cơ quan chủ trì thẩm định cùng với hồ sơ xin hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ xin hỗ trợ của ngư dân không đủ điều kiện theo qui định thì cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho ngư dân xin hỗ trợ để tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

– Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra quyết định về danh sách và mức hỗ trợ cho ngư dân.

– Quyết định về danh sách và mức hỗ trợ ngư dân được gửi cho các cơ quan:

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Tài chính.

+ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Tài chính, Kho bạc Nhà nước thuộc huyện.

+ Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn nơi có ngư dân, thuyền viên được hỗ trợ.

* Bước 4: Căn cứ quyết định hỗ trợ ngư dân của Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn niêm yết công khai tại UBND xã và nhà văn hóa xóm tối thiểu 3 ngày. Khi không có khiếu nại tố cáo thì UBND cấp huyện giao cho phòng Tài chính – KH viết lệnh chi chuyển sang kho bạc huyện để tổ chức cấp kinh phí cho ngư dân.

* Bước 5. Căn cứ quyết định hỗ trợ ngư dân của Uỷ ban nhân dân huyện, Kho bạc Nhà nước huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân, thuyền viên để ngư dân tới Kho bạc Nhà nước huyện làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

* Bước 6. Về thủ tục lĩnh tiền tại Kho bạc Nhà nước: Ngư dân căn cứ quyết định hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân huyện và lịch cấp tiền hỗ trợ do Kho bạc Nhà nước thông báo để đến Kho bạc Nhà nước huyện để làm các thủ tục nhận tiền hỗ trợ. Để được nhận tiền hỗ trợ, ngư dân phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực để đối chiếu.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Đơn đề nghị hỗ trợ thay máy tàu có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa chỉ cư trú hợp pháp và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản thường xuyên trên biển (theo mẫu)

* Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về các giấy tờ: đăng ký lưu hành phương tiện đánh bắt hải sản, giấy đăng kiểm tàu, giấy phép khai thác hải sản đối với tàu đánh bắt hải sản hoặc giấy đăng ký kinh doanh đối với tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản, giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu còn hiệu lực.

* Bản sao về các giấy tờ liên quan đến máy mới 100% của tàu đạt các tiêu chuẩn kinh tế – kỹ thuật theo qui định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

* Biên bản kiểm tra kỹ thuật thay máy tàu.

Lưu ý: Việc đề nghị hỗ trợ được tiến hành theo năm, ngư dân đề nghị hỗ trợ cho năm nào thì lập hồ sơ cho năm đó (mỗi năm đề nghị hỗ trợ lập hồ sơ một lần).

 * Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết Tùy thuộc vào nguồn kinh phí cấp trên chuyển về
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Tiền hỗ trợ
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản, tham gia mua bảo hiểm thân tàu.

* Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi ngư dân cư trú xác nhận hoạt động đánh bắt hải sản, hoạt động dịch vụ thường xuyên trên biển.

* Máy được lắp đặt phải mới 100% và đạt các tiêu chuẩn kinh tế – kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Đối với những máy tàu mới được lắp đặt mới trong năm 2008, thời gian được hỗ trợ từ năm 2008 đến 2010.

* Đối với những máy tàu mới được lắp đặt mới trong năm 2009, thời gian được hỗ trợ từ năm 2009 đến 2010.

* Đối với những máy tàu mới được lắp đặt mới trong năm 2010, thời gian được hỗ trợ trong năm 2010.

* Từ năm 2008 đến hết năm 2010, sau khi đã được Nhà hỗ trợ tiền thay máy mới 100%, ngư dân không được hỗ trợ để thay máy mới khác.

Cơ sở pháp lý

* Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 Thủ tướng chính phủ về việc “Ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân” và Quyết định 965/QĐ.TTg ngày 21/7/2008 của thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định 289/QĐ.UBND của TTg Chính phủ

* Thông tư 35/2008/BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thực hiện Quyết định 289/QĐ.TTg của Thủ tướng chính phủ về việc  “Ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân”.

* Thông tư số 71/2008/TT.BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thông tư 35/2008/TT.BTC ngày 25/4/2008 của Bộ tài chính.