Thủ tục hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất sang nuôi trồng thủy sản.

Đăng ngày 25/05/2017

Thủ tục hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất sang nuôi trồng thủy sản.
Trình tự thực hiện

* Bước 1- Xóm trưởng các xóm tổng hợp danh sách các hộ có diện tích đất chuyển đổi nộp về UBND cấp xã

* Bước 2: UBND cấp xã tổng hợp danh sách các xóm và tiến hành nghiệm thu diện tích đất chuyển đổi và có Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở giữa xã và xóm

* Bước 3- UBND cấp xãnộp hồ sơtạiphòng NN&PTNT-UBND cấp huyện

* Bước 4: Phòng NN&PTNT tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn phúc tra nghiệm thu từng xã, sau khi nghiệm thu xong gửi kết quả cho phòng NN&PTNT.

Phòng NN&PTNT tổng hợp và tham mưu ra QĐ hỗ trợ.

* Bước 5: Phòng Tài chính cấp huyện căn cứ QĐ của UBND huyện và QĐ phân bổnguồn vốn của UBND tỉnh để cấp kinh phí về cho UBND các xã qua tài khoản. UBND xã cấp phát kinh phí hỗ trợ cho dân

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Danh sách trích ngang các hộ có diện tích chuyển đổi có xác nhận của xóm trưởng, UBND xã

* Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí đối với diện tích đất chuyển đổi.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết Tùy thuộc vào nguồn kinh phí cấp trên chuyển về
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Tiền hỗ trợ
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An “Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

* Hướng dẫn số 518/HD.LS-TC-NN&PTNT ngày 16/03/2009 về một số nội dung khi thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An “Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An của liên sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT

 

Biểu mẫu kèm theo: Không có file đính kèm