Tài liệu triển khai, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 27/09/2021

Tải file tại đây:http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/122-31.8.pdf

Tải file tại đây:http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/quyet-dinh-2068-QD-UBND-ve-viec-thanh-lap-BCD-ra-soat-ho-ngheo.pdf

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/de-cuong-TL-tap-huan.pdf

 

Tải file tại đây:http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/2.-Nghi-dinh-07.2021.pdf

Tải file tại đây:http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/3.-Quyet-dinh-24.2021.pdf

 

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.-Thong-tu-07.2021.pdf

Tải file tại đây:http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.1-PL-I-Lap-danh-sach-da-chuyen-doi.pdf

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/PL-II.pdf

 

 

 

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.3-PL-III-Phieu-B-da-chuyen-doi.pdf

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.4-PL-IV-HDSD-Phieu-A-B-da-chuyen-doi.pdf

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.5-PL-V-Bien-ban-hop-lay-y-kien-da-chuyen-doi.pdf

 

 

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.6-PL-VI-Danh-sach-phan-loai-sau-khi-ra-soat-da-chuyen-doi.pdf

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.7-PL-VII-Bieu-tong-hop-da-chuyen-doi.pdf

Tải file tại đây: http://cualo.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.8-PL-VIII-Phieu-khao-sat-Ho-MSTB-da-chuyen-doi.pdf