BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN, XÁC NHẬN LẠI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Đăng ngày 16/09/2020

Thủ tục xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tải File tại đây:

TTHC moi truong

TTHC dat dai

DM TT TNMT