Ý kiến của Thường trực Thị ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thị xã Cửa Lò Khóa V, Nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng ngày 07/01/2015

Tuyen-truyenTheo đó, Thường trực Thị ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền chuẩn bị Đại hội theo kế hoạch, tập trung cho tuyên truyền trực quan, trên Website và thông tin nội bộ, Đài TTTH thị xã và cơ sở

Thường trực Thị ủy giao Ban tuyên giáo Thị ủy chủ trì phối hợp xây dựng lộ trình cụ thể các nội dung công việc, thời gian thực hiện, cơ quan, cá nhân phụ trách, thời gian hoàn thành từ nay đến Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V.

Thường trực Thị ủy cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân Thị xã chỉ đạo Phòng tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ IV trên lĩnh vực KT-XH-QP-AN, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp. Ban tuyên giáo Thị ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể Thị xã và đánh giá, cung cấp số liệu về kết quả hoạt động của tổ chức mình trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2010-2015. Báo cáo đánh giá số liệu của UBND thị xã, các ban, ngành gửi về Thường trực Tiểu ban nội dung trước ngày 10/01/2015, Thường trực Tiểu ban nội dung dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Ban thường vụ Thị ủy cho ý kiến lần 1 vào đầu tháng 02/2015

 Thường trực Thị ủy cũng giao Ban tuyên giáo phối hợp văn phòng Thị ủy sớm cung cấp văn kiện dự thảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2016-2021, hướng dẫn việc góp ý và tổng hợp ý kiến thảo luận vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Tổng hợp; Khắc Giang