Video: Xuân mới ở Đại đội hỗn hợp 33 đảo Ngư.

Đăng ngày 31/01/2022