Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 21

Đăng ngày 03/08/2015

quochoi

Tại phiên họp nói trên, các thành viên của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 thuộc lĩnh vực Ủy ban pháp luật phụ trách; Nghe nội dung các nghị quyết, kết luận của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn thuộc lĩnh vực Ủy ban pháp luật phụ trách; Nghe báo cáo tóm tắt việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 về công tác của ngành Thanh tra..
Tại phiên họp này, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng nghe các nội dung có liên quan theo chương trình làm việc như: Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2015; Phân công Thẩm tra báo cáo của các Bộ, ngành, cơ quan về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; Nghe kế hoạch chi tiết về triển khai nội dung giám sát của Quốc hội về ” Xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015″
Ngoài các nội dung nói trên, dự kiến trong Kỳ họp này, Ủy ban pháp luật của Quốc hội còn nghe và thảo luận các Báo cáo của Chỉnh phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tư pháp, về công tác của ngành thanh tra và triển khai nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII
Theo kế hoạch, phiên họp lần thứ 21 của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội với các nội dung nói trên sẻ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 03/8/2015 đến ngày 7/8/2015
                                                                                                                                                                                                                                                                    Khắc Giang-Tạ Nhật