Ủy ban MTTQ Cửa Lò tổng kết công tác bầu cử

Đăng ngày 26/03/2014

 

Cuộc bầu cử đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và thành công tốt đẹp. Số lượng cử tri đi bầu đạt 100% với hơn 99% số phiếu hợp lệ. Cử tri đã bầu đúng cơ cấu, thành phần, đủ số lượng 2 đại biểu quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thị xã và 175 đại biểu HĐND phường. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác hướng dẫn bầu cử, bố trí số lượng cử tri tại các khu vực bỏ phiếu chưa phù hợp. Một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thiếu ý thức trong bầu cử, tinh thần, trách nhiệm chưa cao.