UBND Cửa Lò đôn đốc tổ chức ký cam kết và xử lý thuyền, thuyền thúng đưa khác câu mực đêm.

Đăng ngày 13/06/2016

thuyenm

Để triển khai đồng bộ và chấn chỉnh kịp thời tình trạng trên, UBND thị xã giao cho các đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện tốt một số nội dung, đó là: Đề nghị UBND các phường cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương của thị xã, các quy định của nhà nước về kinh doanh, khai thác các dịch vụ phục vụ du lịch, đặc biệt là nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng thuyền, thuyền thúng chở khách ngắm cảnh, câu mực đêm và tham gia dưới mọi hình thức trên thuyền, thuyền thúng. Đối với các hộ dân có thuyền, thuyền thúng cần cam kết không được chở khách dưới mọi hình thức.  Yêu cầu phòng VH và TT cần đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các phường, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện và báo cáo để UBND thị xã kịp thời xử lý./.

Tại đây công văn số 548/UBND-VH