TX Cửa Lò: Tập huấn nghiệp vụ công tác lao động thương binh xã hội

Đăng ngày 09/11/2015

taphuanTBXH

Trong thời gian 01 ngày, 120 học viên được hướng dẫn quy trình xác định hộ nghèo, cận nghèo 2015; cách sử dụng các phiếu khảo sát, điều tra; hướng dẫn về ký hiệu – tính điểm – công thức tính và một số quyết định liên quan về triển khai tổng điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo…theo phương pháp đa chiều.

Chương trình tập huấn nhằm xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng hưởng lợi từ chương trình mục tiêu giảm nghèo ở từng địa phương; góp phần thực hiện tốt cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015…Thông qua tổng điều tra để làm tiền đề thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020.

Ngoài ralớp tập huấn còn dành nhiều thời gian trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác lao động thương binh xã hội, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo trên địa bàn./.

Thanh Bình- Tạ Nhật