“Tự soi – Tự sửa” xây dựng lực lượng vũ trang Thị xã vững mạnh toàn diện

Đăng ngày 13/02/2018

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng được Đảng bộ Quân sự Thị xã chọn làm khâu đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới của Thị xã. Chính vì thế, Đảng bộ Quân sự Thị xã đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ việc thường xuyên, hàng ngày trên cương vị chức trách của từng cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng ủy Quân sự đã lựa chọn, xác định xây dựng và triển khai thực hiện 02 mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc” và “Tự soi, tự sửa”.

llvt

Mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc”: Trước hết phải phát huy tính tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn. Trong giao tiếp ứng xử có văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội, yêu dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm; làm trước, nói sau; nói ít làm nhiều; gương mẫu đi trước trong công việc. Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị; khiêm tốn, thật thà; quý trọng đồng chí, đồng đội, cấp trên và các tổ chức quần chúng, nhân dân; đấu tranh chống các biểu hiện sống xa hoa, khép kín, không chia sẻ cùng đồng đội. Sống hòa nhã, hòa đồng với đồng chí đồng đội, quần chúng và nhân dân; luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, công tác và thực hiện nhiệm vụ; trung thực, thẳng thắng, chân tình, cởi mở trong đóng góp, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân; khi làm bất cứ việc gì cũng đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; luôn tự mình nêu gương trước tập thể; đi đầu trong mọi công việc, không so bì, tính toán thiệt hơn. Làm việc đúng nguyên tắc, dân chủ, khoa học từng mặt công tác phụ trách; khi xây dựng kế hoạch phải cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên và ý định chỉ đạo của người chỉ huy; hệ thống văn bản phải đúng, câu văn, ngữ pháp phải chuẩn, không viết dài dòng khó hiểu; không để chỉ huy phải chỉnh đi chỉnh lại các loại văn bản; Khi triển khai phải cụ thể, hướng dẫn tới nơi, tới chốn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của cơ quan, đơn vị và cơ sở, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nội dung đã triển khai.

Mô hình “Tự soi, tự sửa: Từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao trung thực, thẳng thắn nhìn nhận đánh giá chính mình trong thực hiện các chỉ thị, quy định về học tập và làm theo Bác; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong sinh hoạt, mỗi cá nhân nói lên hạn chế, khuyết điểm của bản thân trước tập thể. Không chạy theo thành tích, không bao che cho cấp dưới, không e dè, nể nang, e ngại với đồng chí, đồng đội. Từng đảng viên nhận trách nhiệm trước tập thể mà không sợ bị  phê bình, đánh giá về năng lực, phẩm chất người cán bộ.

Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt “Tự soi, tự sửa” thường xuyên tổ chức đúng hướng dẫn, kế hoạch, bảo đảm về nội dung, tiến trình sinh hoạt. Thường xuyên tiến hành thực hiện sinh hoạt “tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng  cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

   Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng Kế hoạch thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ; các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung tổ chức thực hiện hiệu quả. Từng đảng viên nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp cho tập thể, cá nhân, làm rõ những nội dung đúng theo hướng dẫn, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, thời gian và yêu cầu mà kế hoạch đã đặt ra; đặc biệt là việc “đi trước, làm trước” của cán bộ chủ trì, cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị. Từng cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng làm bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo mẫu quy định; việc đăng ký ngay từ đầu năm 2017 và hàng tháng các chi bộ hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo phải đánh giá được kết quả thực hiện Chỉ thị của từng đảng viên nhận xét chất lượng cán bộ, đảng viên hoàn thành ở mức độ nào trên cở sở đó đưa vào bình xét phân loại cán bô, đảng viên 6 tháng và cả năm.

Sau hơn một năm thực hiện mô hình, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với những sai trái, tiêu cực, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Luôn hòa đồng vui vẻ, chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp phê bình, nhắc nhở với thái độ cầu thị, vui vẻ; có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt, luôn gần gũi với quần chúng nhân dân, không gây khó khăn phiền hà đến nhân dân. Có mối quan hệ gần gũi với các đồng chí trong và ngoài cơ quan, đơn vị. Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. Tích cực trong công tác, đổi mới phương pháp tác phong, có sự sáng tạo, nhất là trong công việc tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chỉ huy. Qua tổ chức triển khai mô hình, toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cũng như từng cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cương vị chức trách và nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nền nếp, chiều sâu và bền vững các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng các cấp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XII) của Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

                     Thiếu tá Trần Văn Thảo 

Chính trị viên Ban CHQS thị xã