Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Đăng ngày 18/08/2021

Bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50%; cấp giấy đi đường cho CBCC, NLĐ cấp phiếu đi chợ cho các hộ gia đình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm..đó là những nội dung mà Quyết định số 5964 của UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương nghiêm túc triển khai trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Căn cứ Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn Phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19″; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khi thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại địa bàn, nghiêm túc triển khai các nội dung sau:

1. Căn cứ tính chất công việc, chịu trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Công an thành phố Vinh sẽ xử phạt đối với các trường hợp ra ngoài khi không cần thiết.
Công an thành phố Vinh sẽ xử phạt đối với các trường hợp ra ngoài khi không cần thiết.

2. Áp dụng phương án bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50% (Riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế, các lực lượng liên quan đến công tác chống dịch,… đảm bảo 100% quân số).

3. Thực hiện cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo lịch làm việc được phân công.

4. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cấp phiếu đi chợ cho các hộ gia đình; tổ chức các đội tuần tra, giám sát, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng…

PV