Trang truyền hình Cửa Lò ngày 25 – 6 – 2015.

Đăng ngày 25/06/2015