Tiểu sử tóm tắt của 07 ứng cử viên HĐND Thị xã tại đơn vị bầu cử số 5: Phường Thu Thủy

Đăng ngày 20/05/2021