Tiểu sử tóm tắt của 07 ứng cử viên HĐND Thị xã tại đơn vị bầu cử số 4: Phường Nghi Thu

Đăng ngày 20/05/2021