Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích Thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 02/12/2020

Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhằm hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục nhanh nhất, Cổng Thông tin điện tử thị xã Cửa Lò đăng tải thủ tục, trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích thị xã Cửa Lò bằng những cách như sau:

Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể trực tiếp nhận hồ sơ, kết quả từ nhân viên Bưu điện thì có thể ủy quyền cho người khác nhận hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đại diện tổ chức, cá nhân và nhân viên Bưu điện cùng ký xác nhận về việc đã giao, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Phiếu gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định 45/2016/QĐ-TTg