12. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Đăng ngày 29/06/2018

  1. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

(1) Trình tự thực hiện

Bước 1) Người được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Bước 2) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ .

Bước 3) Văn phòng đăng ký QSD đất thực hiện các công việc:

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

– Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

(2) Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký QSD đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);

– Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).

  1. b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

(4) Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

 (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký QSD đất cấp huyện.

– Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

(8) Lệ phí: Không

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.

– Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất.

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai)

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

– Các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.

– Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;

– Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.