Thông báo: Xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng và đóng BHXH từ trước năm 2015 theo văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019.

Đăng ngày 15/09/2020