Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 21/05/2021