Thông báo tên các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Đăng ngày 18/05/2015

           BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ CỬA LÒ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Số: 149/TB-BHXH                                Cửa Lò, ngày 04 tháng  06  năm 2015

                                                                   THÔNG BÁO

               Tên các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

                                    bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Cửa Lò thông báo: Tính đến ngày 31/5/2015, trên địa bàn

thị xã Cửa Lò có 16 đơn vị sử dụng lao động nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT),

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động từ 03 tháng trở lên, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị Số lao động Số tiền nợ Số tháng nợ
1 Hội ng­ười mù Thị xã cửa lò 5 9.030.966 3
2 HTX khai thác Dịch vụ chế biến hải sản Cửa hội 10 32.164.401 6
3 XN Sản xuất dịch vụ phát triển thuỷ sản Đoàn kết 3 28.174.991 12
4 Nhà Khách Thị xã Cửa Lò 12 41.457.138 4
5 Phân viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản BTB 24 87.725.200 4
6 Khách sạn B­ưu điện cửa lò 6 60.965.468 9
7 Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2 336 563.266.237 3
8 Cty TNHH 1TV DL&TM Công Đoàn Nghệ An 39 113.573.346 3
9 Doanh nghiệp t­ư nhân Khách sạn Hà Nội 3 7.036.907 4
10 C.ty CP t­ư vấn thiết kế và xây dựng số 7 7 32.104.914 8
11 Công ty TNHH xây dựng và thư­ơng mại Hồng Hùng 11 25.518.639 3
12 Công ty TNHH 1 TV xây dựng Tiến Phát 7 19.125.041 4
13 CT TNHH đầu tư­ TM & DL An Thịnh 2 3.434.433 3
14 Công ty TNHH Biển Lớn 6 12.241.395 3
15 Cty TNHH thư­ơng mại Tổng hợp Thành Tâm AG 1 4.912.142 5
16 Công ty TNHH Thanh Phúc Sang 5 27.835.955 6
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động nêu trên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Việc làm./.

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC     

– Thường trực Thị uỷ (b/c);

– Chủ tịch, cỏc PCT UBND thị xã (b/c);

– Ban Tuyên giáo Thị ủy;                                                                              (Đã ký)

– Pḥng Lao động – TB &XH thị xă; 

– Liên đoàn Lao động thị xă;

– Các đơn vị SDLĐ có tên trên;

– Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã;                                               Nguyễn Đình Ngọc

– Lưu: VT.