Tập huấn sản xuất sạch trong chế biến thủy sản trên địa bàn Thị xã

Đăng ngày 22/12/2020