Trung tâm VH,TT và TT Cửa Lò được Sở TT và TT xếp loại xuất sắc năm 2020

Đăng ngày 27/11/2020

Sở Thông tin và truyền thông Tỉnh Nghệ An vừa có thông báo kết quả đánh giá, xếp loại Thi đua khen thưởng năm 2020 đối với các đơn vị Phòng văn hóa và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, Thành phố, Thị xã năm 2020.

Về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng đối với các phòng văn hóa thông tin các huyện, thành phố, Thị xã năm 2020 đã có 5 đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tương Dương, Tân Kỳ và có 16 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có Phòng văn hóa thông tin Thị xã Cửa Lò.

Về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng đối với các đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông năm 2020 cũng đã có 5 đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Thị xã Cửa Lò, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Hợp, Thị xã Thái Hòa và 16 đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra tại Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại Thi đua khen thưởng năm 2020 này, Sở TT và TT cũng đề nghị các phòng văn hóa thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì họp để bình xét 01 cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Giám đốc Sở TT và TT Nghệ An tặng giấy khen năm 2020 trước ngày 10/12/2020 .

Mỹ Hạnh