Phường Nghi Hương – Cửa Lò: Tổ chức kỳ họp thứ 9 – HDND khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đăng ngày 18/07/2015

zz Nhuong

Tại kỳ họp, các đại biểu HDND phường đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH – QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 408 tỷ đồng, đạt 64%KH năm, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Huy động nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng ước đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên toàn phường là 4,1%, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh kết quả đạt được, HDND phường Nghi Hương cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại như việc nhân rộng các mô hình kinh tế còn chậm; Chỉ đạo thực hiện “Dồn điền đổi thửa” chưa quyết liệt; Tình trạng đơn thư liên quan đến đất đai tăng. Đây là những vấn đề Nghi Hương cần khắc phục trong 6 tháng còn lại của năm. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HDND đã nghe UBND phường báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 và thông qua tờ trình bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm./.

Thanh Vân-Tạ Nhật