Phim chuyên đề: Gìn giữ và phát huy tiềm năng, giá trị của biển, đảo Cửa Lò

Đăng ngày 17/03/2021

Biển, đảo Cửa Lò có vị trí chiến lược hết sức to lớn trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, có liên quan trực tiếp đến sự phồn vinh của đất nước, đến văn minh và hạnh phúc của nhân dân. Nhận rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo nên thời gian qua không chỉ đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của kinh tế biển mà thị xã Cửa Lò còn có nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sự bình yên của biển đảo quê hương.