Nhà hàng văn minh

Đăng ngày 11/04/2014

1. Nhà hàng Lam Giang: Phường Nghi Hải, ĐT:  0383.947 703- 0982 314 659.

2. Nhà hàng Bình Cúc: Ki ốt số 27 – Phường Nghi Thu :

3. Nhà hàng Tuấn Nhật: Ki ốt 92 A- Phường Thu Thủy, ĐT: 0383 51 875 –  0947 271 252:

4. Nhà hàng Quang Yến: Ki ốt số 57-58, Phường Nghi Thu; ĐT: 0912 448 411

 

5. Nhà hàng Hương Sơn: Ki ốt số 78, Thị xã Cửa Lò.

 

6. Nhà hàng Phương Liên:Ki ốt 49-Phường Thu Thủy

7. Nhà hàng Vân Nghệ: Ki ốt 72-Phường Thu Thủy:

8. Nhà hàng Hải Nhàn:  Ki ốt  166 – Phường Nghi Hương:

 

9. Nhà hàng Hoài Hiến: Ki ốt số 132, Phường Nghi Hương :

 

10. Nhà hàng Thúy Hằng: Ki ốt 38, 29- Phường Thu Thủy:

 

11. Nhà hàng Yến Nga: Ki ốt 168 – Phường Nghi Hương:

 

12. Nhà hàng Cửu Ngân : Ki ốt số 47 – Phường Thu Thủy:

13. Nhà hàng Minh Tiến: Ki ốt 99- Phường Nghi Thu: 

14. Nhà hàng Xuân Phú: Ki ốt 129-Phường Nghi Thu:

 

15. Nhà hàng Việt Lai: Ki ốt 105-Phường Nghi Thu:

 

16. Nhà hàng Thiện Hoa: Ki ốt số 83-Phường Nghi Thu:

 

17. Nhà hàng Hoa Nguyệt: Ki ốt số 89-Phường Nghi Thu:

 

18. Nhà hàng Ngọc Vinh: Ki ốt số 50-Phường Thu Thủy:

 

 

19. Nhà hàng Thảo Liên: Ki ốt 133-Phường Nghi Hương:

 

 

20. Nhà hàng Dũng Thơ:Ki ốt 161-Phường Nghi Hương:

 

21.Nhà hàng Tuấn Hạnh : Ki ốt 186-Phường Nghi Hương:

22. Nhà hàng Ngọc Nam – Ki ốt 185-Phường Nghi Hương:

23, Nhà hàng Phương Linh: Ki ốt 118-Phường Nghi Thu:

24. Nhà hàng Lâm Tâm Hoàng: Ki ốt 130 – Phường Nghi Hương: