Nghi Thủy: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4

Đăng ngày 11/09/2015

nghithuy
Thành phần tham gia lớp học lần này là các cán bộ công chức phường, những người hoạt động không chuyên trách, BTV các đoàn thể, bí thư, khối trưởng, trưởng các chi đoàn, chi hội khối, thôn đội trưởng, ban bảo vệ dân phố, tổ dân phố 10 khối của phường Nghi Thủy. Các học viên sẽ được tiêp thu các nội dung về: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới.
Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ QP – AN trong tình hình mới, âm mưu của các thế lực thù địch chống phá nước ta, và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo đơn vị công tác góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

Mỹ Hạnh – Thanh Bình