Nghệ an áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19

Đăng ngày 11/08/2021